Очаквания за основните валути през първата половина на 2023 година

В началото на 2023 година експертите от отдел “Капиталови пазари” на “Делтасток” ви представят своите очаквания за основните световни валути през нейната първа половина.

Настоящият анализ представлява базов сценарий за развитието на основните валути за първата половина на 2023 г. Алтернативните сценарии не са предмет на този материал.

Тъй като темата е обширна и сложна, ще съставим алгоритъм, чрез който бързо и ясно ще класираме относителната очаквана сила на основните валути за посочения период. Ще използваме само налични публични данни, за да намалим степента на собствена интерпретация. Крайният резултат на алгоритъма се получава като сбор от произведенията на теглото на всеки фактор с класирането на валутата спрямо него.

По този начин, колкото по-ниска е стойността на резултата, толкова вероятността за добро представяне през първите шест месеца на 2023 г. е по-висока. Факторите за оценка с еднакво тегло (приблизително 16.67%) са шест, тъй като в настоящия анализ търсим основния тренд за близките шест месеца, а не възможно най-голяма прецизност.

Факторите, които ще отчетем и, съответно, класираме валутите спрямо тях, са:

Реален лихвен процент. Колкото по-висок е реалният лихвен процент на съответната валута, толкова тя се очаква да бъде по-силна. Този процент се изчислява като от текущите нива на доходността на десетгодишните правителствени облигации за съответната страна извадим последните данни за годишната инфлация.

 1. CHF -1.449 %
 2. JPY -2.362 %
 3. NZD -2.825 %
 4. USD -3.32 %
 5. AUD -3.46 %
 6. CAD -3.625 %
 7. GBP -7.06 %
 8. EUR -7.61 %

Източник: www.tradingeconomics.com

Инфлационни очаквания. Според теорията за Паритета на покупателната сила, при равни други условия, колкото по-високи са инфлационните очаквания (в случая на годишна база), толкова по-слаба би била съответната валута в средносрочен план.

 1. CHF +1.551% 
 2. JPY +2.7%
 3. NZD +3.6%
 4. EUR +5% 
 5. AUD +5.2% 
 6. USD +5.2% 
 7. GBP +6.1% 
 8. CAD +7.11% 

Източник: www.tradingeconomics.com

Международна търговия. Това е мярка за относителната стойност на дадена валута. Измерва съотношението на стойността на износа в национална валута спрямо стойността на вноса в чужда валута. Тази мярка е със средносрочен характер и не е хомогенно съставена за различните страни, но концепцията е една и съща. По-високата стойност на условията за търговия означава, че даден обем износ в местна валута може да плати по-голям обем внос в чужда валута.

 1. NZD   144
 2. AUD  135
 3. USD   115
 4. CHF   106
 5. CAD   99.6
 6. GBP   88
 7. EUR   88
 8. JPY    73.1

Източник: www.tradingeconomics.com

Рискова премия (CDS). В случая за рискова премия  приемаме стойността на т. нар. застраховки за кредитно неизпълнение (credit default swaps) на суверенния дълг на съответната страна за петгодишен период. По-високата стойност (в базисни пунктове) означава по-висок риск.

 1. CHF  7
 2. GBP  6.82
 3. EUR  7.50
 4. JPY  17.2
 5. USD  25
 6. AUD  35
 7. CAD  39.24
 8. NZD  135

Долната графика показва ценовото поведение на застраховката срещу кредитно неизпълнение на американските правителствени облигации за петгодишен период (тази срочност е най-ликвидна на пазара на CDS).

Източник: http://www.worldgovernmentbonds.com/sovereign-cds/ 

Очаквана рентабилност на инвестиционните възможности. Тук използваме последната прогноза на МВФ за годишния растеж на реалния БВП за 2023 г. за съответните страни.

 1.  NZD +1.9%
 2.  AUD +1.9%
 3.  JPY   +1.6%
 4.  CAD +1.5%
 5.  USD +1.0%
 6.  CHF +0.8%
 7.  EUR +0.5%
 8.  GBP +0.3%

Източник: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022#Projections

Сезонност (Seasonality). Това е типичната процентна промяна за първите шест месеца на годината на база историческото представяне на фючърсите на съответната валута за последните двадесет години.

 1. AUD +2.0 %
 2. CHF +1.7 %
 3. CAD +1.6%
 4. NZD +0.7 %
 5. EUR +0.6%
 6. GBP +0.4 %
 7. JPY +0.4 %
 8. USD -0.3%

Долната графика показва типичното (осреднено) ценово поведение на фючърсите на доларовия индекс за двадесетгодишен период.

Източник: https://charts.equityclock.com

Крайният резултат за вероятната относителна сила на основните валути за първата половина на 2023 г. е както следва: 

 1. CHF (относително най-силна валута)
 2. NZD
 3. AUD
 4. JPY
 5. USD
 6. CAD
 7. EUR
 8. GBP (относително най-слаба валута)

В заключение ще посочим, че глобалните рискови зони за първата половина на 2023 г., най-вероятно ще са Китай (Ковид-19 епидемия и дългова имплозия), Япония (изненадващи решения на Японската централна банка и политическа несигурност), Украйна (войната с Русия).

Предупреждение за риск:

Предупреждение за риск: Тази статия е с информативен характер. Публикуваната тук информация не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от споменатите финансови инструменти. 

„Делтасток“ АД не носи отговорност за грешки, неточности или пропуски, нито за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с публикуваната информация.

76% от сметките на непрофесионални клиенти губят пари от ДЗР.

Posted in Пазарни новини and tagged , , .

Вашият коментар