Ориентиране в банковия сектор на фона на икономически спад

В средата на март 2023 г. колапсът на Silicon Valley Bank и Signature Bank предизвика значителен спад на финансовите пазари, като повечето банкови акции и базирани на банки борсово търгувани фондове (ETF) претърпяха големи загуби. Тази ситуация доведе до опасения за сценарий, подобен на банковата криза от 2008 г., но въпреки рисковете, някои инвеститори се интересуват от банкови акции по време на спад. Тази статия предоставя подробен преглед на това как да разглеждаме и оценяваме банковите акции по време на такива предизвикателни времена, с особен акцент върху ключовите финансови коефициенти.

Уникалните предизвикателства, поставени от Silicon Valley Bank и Signature Bank

Важно е да се отбележи, че както Silicon Valley Bank, така и Signature Bank имаха различни кредитни практики, като например предоставяне на заеми на стартиращи технологични фирми и компании, свързани с криптовалути, което направи бизнеса им присъщо по-рисков. Това подчертава важността на задълбоченото проучване на всеки актив или компания, преди взимане на инвестиционно решение, включително и за банковите акции. Докато повечето банки споделят общата цел да приемат депозити и да дават заеми, някои може да се ангажират с допълнителни, по-рискови услуги.

Инвестиране в банкови акции по време на спад

Глобалната финансова криза от 2008 г. накара банките да намалят риска в балансите си, с повишените регулаторни изисквания, насърчаващи по-голяма ликвидност и капиталови буфери за защита на клиентите по време на несъстоятелност. Въпреки това, тъй като финансовата среда се стабилизира през следващото десетилетие, банките започнаха да поемат повече рискове, като например да инвестират в сферата на криптовалутите. . Това повдига въпроса: трябва ли инвеститорите да търсят качествени банкови акции по време на спад?

Подход за оценка на банковите акции в условията на икономически спад

  1. Анализирайте мениджмънта  на банката: Качественият мениджмънт на банката може значително да повлияе на нейното представяне. Ето защо е изключително важно да се вземат предвид резултатите на ръководството, тяхната стратегическа визия и способността им да постигнат тази визия. Това може да включва преглед на миналите решения на ръководството, колко добре се е справяло с кризи и плановете му за бъдещето.
  2. Проучете отделните финансови показатели: След като разберете текущото икономическо състояние и решите да инвестирате в банкови акции, щателно оценете финансовите показатели на потенциални инвестиции. Това може да включва преглед на отчета за доходите и баланса, за да се оцени цялостното състояние на банката, като се фокусирате върху ключови показатели като нетни лихвени маржове, провизии за загуби по заеми, необслужвани активи, управление на баланса и коефициенти на капиталова адекватност.
  3. Извършете сравнителен анализ на определени коефициенти спрямо конкуренти: След като изберете няколко интересни банки, извършете сравнителен анализ на конкурентите. Ключовите съотношения, които трябва да се имат предвид, включват цена/печалба на акция (P/E), цена/счетоводна стойност (P/B), съотношение заем/депозит (LDR) за качеството на банката и съотношение възвръщаемост на собствения капитал (ROE) от гледна точка на инвеститора.

За да извършат задълбочен анализ на банковите акции, инвеститорите трябва да обърнат голямо внимание на следните ключови финансови съотношения:

Съотношение цена/печалба (P/E): Съотношението P/E сравнява цената на акциите на банката с нейните печалби на акция (EPS), за да определи дали дадена акция е подценена или надценена в сравнение с историческите съотношения и конкуренти. По-ниското съотношение P/E може да показва, че дадена акция е подценена, докато по-високото съотношение P/E може да предполага надценяване. От съществено значение е да сравните съотношението P/E на банката с тези на нейните конкуренти в индустрията и историческите средни стойности, за да получите пълно разбиране на нейната относителна оценка.

Съотношение цена/счетоводна стойност (P/B): Съотношението P/B сравнява цената на акциите на банка с нейната балансова стойност на акция (BVPS), която представлява нетната стойност на активите на компанията (активи минус пасиви). По-ниско P/B съотношение може да означава подценени акции, докато по-високо P/B съотношение може да предполага надценяване. Подобно на съотношението P/E, е важно да се сравнява съотношението P/B на банката с тези на нейните конкуренти и историческите средни стойности, за да се оцени точно неговата относителна стойност.

Съотношение заеми/депозити (LDR): LDR е ключов показател за банките, тъй като сравнява размера на заемите, дадени от банката, с общите депозити. По-висок LDR предполага, че банката поема по-големи рискове и може да няма достатъчно ликвидност, за да покрие непредвидени обстоятелства. Обратно, по-нисък LDR показва, че банката е по-консервативна в своите кредитни практики. Инвеститорите трябва да разглеждат LDR на дадена банка във връзка с нейните конкуренти и исторически тенденции, за да получат представа за нейния рисков профил.

Възвръщаемост на собствения капитал (ROE): Коефициентът на ROE е показател за рентабилност, който сравнява нетния доход на банката със собствения капитал на нейните акционери. Той измерва колко ефективно една банка използва собствения си капитал за генериране на печалби. По-високото съотношение на ROE показва по-голяма доходност и ефективност, докато по-ниското съотношение на ROE предполага по-слабо представяне. Инвеститорите трябва да сравняват възвръщаемостта на капитала на дадена банка с тези на нейните конкуренти и средните стойности за индустрията, за да оценят ефективно нейното относително представяне.

Нетен лихвен марж (NIM): NIM е разликата между лихвения доход, генериран от банката от заеми, и лихвата, която плаща по депозити и други източници на финансиране, изразена като процент. По-високият NIM показва, че банката печели повече от заемите си, отколкото изплаща като лихви, което може да доведе до повишена рентабилност. Инвеститорите трябва да проучат NIM на банката във връзка с нейните конкуренти и историческите тенденции, за да разберат по-добре потенциала ѝ за печалба.

Коефициент на ефективност: Коефициентът на ефективност измерва нелихвените разходи на банката (като оперативни разходи) като процент от общите приходи. По-нисък коефициент на ефективност показва, че банката работи по-ефективно и генерира повече приходи спрямо разходите си, докато по-високият коефициент на ефективност предполага обратното. Сравняването на коефициента на ефективност на дадена банка с нейните конкуренти и исторически средни стойности може да помогне на инвеститорите да оценят нейната оперативна ефективност.

Съотношение на капитал от първи ред: Това съотношение измерва основния капитал на банката (като обикновен собствен капитал и неразпределена печалба) спрямо нейните рисково претеглени активи. Това е ключов показател за оценка на финансовата сила и устойчивост на банката, тъй като по-високите коефициенти на капитал от първи ред показват по-силен капиталов буфер за поемане на потенциални загуби. Инвеститорите трябва да сравнят съотношението на капитала от първи ред на банката с регулаторните изисквания и показателите за индустрията, за да оценят нейната финансова стабилност.

Коефициент на необслужвани кредити (NPL): Коефициентът на необслужвани кредити измерва дела на заемите на банката, които са в неизпълнение или са близо до неизпълнение, изразено като процент от общите й заеми. По-високият коефициент на NPL показва по-високо ниво на кредитен риск в кредитния портфейл на банката, докато по-ниският коефициент на NPL предполага по-ниско ниво на риск. 

В заключение, ориентирането в сложния пейзаж на банковите акции по време на икономически спад може да бъде предизвикателство. Въпреки това, чрез внимателно изследване на макроикономическата среда, внимателно разглеждане на финансовите данни на отделните банки и провеждане на цялостен сравнителен анализ, инвеститорите могат да вземат информирани решения за това кои банкови акции биха могли да добавят към своите  портфейли.

Ивайло Чаушев

Главен пазарен анализатор на “Делтасток”

 

Предупреждение за риск:

Тази статия е с информативен характер. Публикуваната тук информация не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от споменатите финансови инструменти. 

„Делтасток“ АД не носи отговорност за грешки, неточности или пропуски, нито за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с публикуваната информация.

73% от сметките на непрофесионални клиенти губят пари от ДЗР.

 

Posted in Инвестиции and tagged , , , .

Вашият коментар